Pravila nagradnih iger

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih vprašanjih in objavah na Facebook
strani DANKÜCHEN SLOVENIJA

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

1. člen
Organizator nagradnih iger, nagradnih vprašanj in/ali nagradnih objav je podjetje
DAN-KÜCHEN Möbelfabrik, M. Danzer Gesellschaft m. b. H, 4040 LINZ, davčna
številka ATU 39844308 (v nadaljevanju »DANKÜCHEN SLOVENIJA«
oz.»organizator«).

POSREDOVANJE PODATKOV
2. člen
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali
organizirana s strani podjetij Facebook ali Instagram. Vsi podatki in informacije, ki jih
zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa
ne podjetjema Facebook in Instagram. Za vsebino nagradne igre je izključno
odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na
elektronski naslov info@dankuchen.si.

POGOJI SODELOVANJA
3. člen
1. V nagradni igri, pri nagradnih vprašanjih in objavah lahko sodelujejo polnoletne
osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe
(mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno
soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
2. V nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja
Facebook pridružene posamezni strani oz. so sledici Facebook strani DANKÜCHEN
SLOVENIJA, na kateri poteka nagradna igra, torej vse osebe, ki so na tej strani
kliknile gumb »Všeč mi je« oziroma »Like«, razen če besedilo razpisane nagradne
igre ne predvideva drugače.
3. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne
zaračunava.
4. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in
strošek prenosa podatkov z interneta.
5. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci
organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.
6. Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.
7. V nagradnih vprašanjih in objavah sledilci Facebook strani DANKÜCHEN
SLOVENIJA sodelujejo na način, ki je zapisan v tekstu nagradnega vprašanja oz.
nagradne objave, ter v primeru žreba, omogoči morebitno prejetje nagrade.
8. Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE
4. člen
Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebook strani
DANKÜCHEN SLOVENIJA

PRAVILA NAGRADNE IGRE
5. člen
2. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne
pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Facebook strani.
2. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne
pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki soobjavljeni na Facebook strani.
3. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator
pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz
nagradne igre izključi.
4. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in
    pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v
    skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Facebook strani ali jih ni
    izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo
nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE
6. člen
1. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado.
2. Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na
Facebook strani DANKÜCHEN SLOVENIJA, kjer nagradna igra tudi poteka.
3. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali
prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD
7. člen
1. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem
nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
2. Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Facebook
strani ali v roku 14 dni po objavljenem nagradnem vprašanju ali objavi.
3. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105.
ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42
EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Akontacijo dohodnine sicer plača
organizator.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
8. člen
1. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko komentarja pod objavo o nagradni
igri ali na Facebook strani DANKÜCHEN SLOVENIJA
https://business.facebook.com/dankuchenslovenija/ in se bo nato preko zasebnega
sporočila na strani DANKÜCHEN SLOVENIJA javil, da se mu posredujejo podatki za
prevzem nagrade.
2. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru
izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu oz. v komentarju Facebook
strani DANKÜCHEN SLOVENIJA in ob tem tudi označi (»tag«).
3. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani najkasneje v treh dneh po
žrebanju nagrad.
4. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
9. člen
1. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v
dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Facebook strani
DANKÜCHEN SLOVENIJA.
2. Nagrado lahko nagrajenec prevzeme osebno v studiu DANKÜCHEN SLOVENIJA.
Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame,
izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
10. člen
1. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev
posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi
tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri
organizatorju.
2. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov
udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot
izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
3. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
4. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju
podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
5. Uporabniki podatkov so administrator Facebook strani DANKÜCHEN SLOVENIJA
ter odgovorni za izdajo nagrad.
6. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator
pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko zasbnega
sporočila do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih
podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
11. člen
1. Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in
pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za
nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne
igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot
rezultat objave prispevkov na Facebook strani.
2. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom
kot podjetjem.
3. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre,
če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

4. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti
obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook strani DANKÜCHEN
SLOVENIJA.
5. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po
dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov:
info@dankuchen.si.

Linz, 21. 5. 2018
DAN-KÜCHEN Möbelfabrik, M. Danzer Gesellschaft m. b. H, 4040 LINZ